Advokátní kancelář Holas & spol.


Zaměření advokátní kanceláře

Občanské právo

Poskytujeme právní poradenství při uzavírání, změnách i ukončení smluvních vztahů, sepisujeme listiny a zastupujeme při uplatňování nároků z porušení smluvních i jiných povinností, a to zejména v oborech:

  • práva k nemovitostem, sousedská práva,
  • správa majetku a majetkové vypořádání,
  • právo vlastnické, zástavní, věcná břemena,
  • nájem, podnájem, pacht,
  • odpovědnost za škodu,
  • bezdůvodné obohacení,
  • rodinné právo,
  • majetkové vztahy mezi manžely,
  • právo dědické.

Nemovitosti

Zastupujeme v právních záležitostech týkajících se nakládání a správy nemovitostí, včetně restituce majetku, zejména poradenství a sepisování smluv o převodu a pronájmu nemovitosti, o zřízení zástavního práva a jiných věcných práv k nemovitostem, a zastupování v soudním a ve správním řízení.

Církevní právo

Poskytujeme právní poradenství v oboru správního a majetkového církevního práva a práva konfesního.

Církevní restituce

Zastupujeme oprávněné při uplatnění nároků dle zák. č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Obchodní právo

Poskytujeme právní služby zejména pro stálé klienty v celém rámci jejich podnikatelské činnosti v ČR, se zaměřením zejména na poradenství při sjednávání smluv, právní analýzy, vymáhání pohledávek a dalších nároků z obchodního styku včetně zatupování před soudy a správními orgány, jakož i právní poradenství při založení, změně či zrušení obchodních společností.

Správní řízení

Poskytujeme právní pomoc a ochranu ve veřejnoprávních záležitostech a zastupujeme v řízení před správními úřady.

Trestní právo

Poskytujeme právní pomoc při řešení trestních záležitostí se zaměřením zejména na právní poradenství v oblasti trestní odpovědnosti a jejímu předcházení, zastupování osob poškozených trestnou činnosti a na obhajobu obviněných a zastupování v přestupkovém řízení.